Ove Skår Gruppens logo.

Informasjon i henhold til Offentlighetsloven – Åpenhetsloven

Offentlighetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

Formålet med loven er å fremme respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheter, samtidig som den sikrer allmennheten tilgang til informasjon. Loven legger spesielt vekt på virksomheters ansvar overfor samarbeidspartnere og leverandørkjeder.

For å oppfylle kravene i loven, må virksomheten gjennomføre nøye vurderinger av aktsomhet. Slike vurderinger innebærer en prosess der virksomheten identifiserer og evaluerer risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og iverksetter tiltak for å redusere denne risikoen. Hvis det oppstår brudd, skal virksomheten også bidra til å begrense konsekvensene av disse.

Loven pålegger også virksomheter en plikt til å gi informasjon. Det skal utarbeides en separat rapport som skal offentliggjøres, og enhver interessert samfunnsborger kan i tillegg henvende seg direkte til virksomheten for å få informasjon om etterlevelsen av loven.

Hvis du ønsker informasjon om hvordan Ove Skår Gruppen AS etterlever offentlighetsloven og vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, kan du sende oss en melding på følgende adresse: post@ove-skaar.no. Les mer om åpenhetsloven på følgende sider:

https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven og https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99 .

For å lese Ove Skår Gruppens redegjørelse for aktsomhetsvurderinger kan du trykke her.