Ove Skår Gruppens logo.

HMS

Ove Skår AS tar sikkerhet på alvor. Våre HMS-prosesser er utviklet med ett mål for øyet: Å sørge for at hver person som jobber med eller rundt våre prosjekter har en trygg arbeidsplass, hver dag.Vi tar vare på miljøet og følger retningslinjer for å minimere vår påvirkning på naturen rundt oss.

De ulike prosessene

Våre prosesser er delt inn i ledelsesprosesser, kjerneprosesser og støtteprosesser. Kjerneprosessene ivaretar bl.a. kalkulasjon, drift og ettermarked. Støtteprosessene er f.eks. HMS, KS, personal, GDPR og økonomi. 

I all vår virksomhet innen firmaets ansvarsområder skal behandling av sikkerhetsspørsmål gis høy prioritet. Ved strategiske valg og beslutninger vil HMS være et sentralt punkt på agendaen. Bedriften vil ta samfunnsansvar ved å spare energi og naturressurser samt beskytte miljøet

Bedriftens HMS-arbeid skal forbygge uønskede hendelser på personer, materiell og det ytre miljø. Godt HMS-arbeid vil resultere i en inspirerende arbeidsplass med trivsel og energi. Med det som utgangspunkt er det utarbeidet et internkontrollsystem som er forpliktende for alle våre medarbeidere og samarbeidspartnere. Internkontrollsystemet består av prosedyrer, instrukser og rutiner som beskriver en systematisk måte å jobbe på innenfor HMS.

Arbeider i oransje synlighetsklær og verneutstyr dokumenterer arbeid med smarttelefon.

Våre HMS-tiltak

 1. Vurdering av risiko

  Ved vurdering av risiko skal den til enhver tid ligge på eller under et nivå som i følge erfaringer, normer eller skjønn aksepteres av samfunnet. Det risikonivå som over lang tid har etablert seg som normalt må oppfattes som akseptert i denne sammenheng.
 2. Personmessige forhold

  Gjennom utvelgelse av personell, opplæring, motivasjon og informasjon skal det sørges for at alle ansatte i størst mulig grad:
  • Har de nødvendige faglige og menneskelige kvalifikasjoner.
  • Kjenner sitt sikkerhetsansvar
  • Kjenner eller søker klarlagt de vesentligste risikomomenter innen sitt arbeids- og ansvarsområde.
  • Kjenner og utøver sine plikter mht. sikkerhet for seg selv og kolleger samt ivaretar den rapportering, rådgivning, overvåkning og styring/koordinering som kreves i det løpende sikkerhetsarbeid.
 3. Ansvarsforhold

  Det er et hovedprinsipp at de enkelte organisasjonsmessige enheter og det enkelte prosjekt har det direkte ansvar for sikkerheten innen sitt ansvars- og arbeidsområde, og den enkelte medarbeider har et klart sikkerhetsansvar i sitt daglige arbeid innenfor sine forutsetninger. Det legges vekt på den positive påvirkning den enkelte arbeidstaker, individuelt og gjennom verneombudssystemet kan ha på sikkerheten i sitt arbeidsmiljø. Alle ansatte i bedriften plikter å bidra til at denne påvirkning blir så effektiv som mulig.Ove Skår AS sin ledelse vil forsikre seg om og påse at bedriftens sikkerhetsprogram er hensiktsmessig oppbygget og at den blir effektivt gjennomført.
 4. Mål for helse, miljø og sikkerhet

  Bedriften har følgende delmål for helse, miljø og sikkerhet.

  Helse

  Arbeidsforholdene skal systematisk planlegges og følges opp for å redusere/unngå arbeidssituasjoner som kan medføre unødvendig sykefravær. Sykefraværet (gjennomsnittlig) for arbeidstakerne ved skal være lavere enn gjennomsnittlige sykefravær for Bygge- og Anleggsbransjen.

  Arbeidsmiljø

  Arbeidsmiljøet skal tilrettelegges og følges opp slik at alle arbeidstakerne får en positiv opplevelse av arbeidssituasjonen. Hver enkelt på bygge- og anleggsområdet skal føle trygghet mot skader og yrkesrelaterte sykdommer.

  Ytre miljø

  Arbeidene skal legges opp og gjennomføres slik at forurensning av luft, jord og vann unngås.

  Sikkerhet

  Arbeidene skal planlegges og gjennomføres med tanke på at skader på person, miljø og/eller materiell skal unngås. Det betyr en målsetting med personskadefrekvens 0, dvs. ingen ulykker som resulterer i personskader med sykefravær.Bedriftens daglige leder vil gå aktivt inn for at det interne kontrollsystemet brukes som et verktøy for å styre sikkerhets- og miljøarbeidet slik at lover og forskrifter til enhver tid etterleves.

Jobbe med oss?

Vi er alltid på jakt etter dyktige kollegaer!

Vi har store ambisjoner for fremtiden og trenger stadig nye medarbeidere.